الحماية للأبد -Security 4 Ever

الحماية للأبد -Security 4 Ever (https://www.sec4ever.com/home/index.php)
-   اخبار اختراقات المواقع العربيه والاجنبيه (https://www.sec4ever.com/home/forumdisplay.php?f=133)
-   -   [خبر] Black-market archives (https://www.sec4ever.com/home/showthread.php?t=17259)

X01do3 28-09-2015 03:59 PM

Black-market archives
 
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

Dark Net Market archives, 2011-2015

كود:

8b05d5fcba36db6889af4fe23d1117a48c39b0808332d32919f9d7c835380721  1776.tar.xz
cc6f54d5818e13fb585b14d6c414fcdbf4d20a4e1ab3aa398f5ce05287a1d1b0  2015-sr2doug-claimedsr2leaks.tar.xz
6e082846f83dc9e06950fc29095491d303f5b336d65bbe6760db2c03d969cf02  abraxas-forums.tar.xz
3dcb6ba24bc3e4f75e13827bb1e2f0632ed269b10e6158bdb554cc50983f1204  abraxas.tar.xz
4231b81aa12d529f4502129683f8d5f1e0ef1f813d252d6edcce9d3b75eecdd2  agape.tar.xz
4838969a87610fe80678ae72a3d631ab2aaa5a6b219cd67226f528d96c4fc958  agora-forums-20140421-whom-astorposts.tar.xz
f6afe2df9238ce5cecea6dac70fd7c4b67a444824eccf07667ca46b15a167734  agora-forums-2014093020141016-rasmusandersen.tar.xz
5730cc4e7e34138aeee934985b937ba8a2ae78f23580ba9a666348fb04fb3583  agora-forums.tar.xz
4e7d5d4f63be66956037d4c27f3b97c0b980addd3ed5029b24904ab69f705c9d  agora.tar.xz
ab9fc0d2324ddbd03fcf5a9e8b9213fc6c650fcb1f7e99f9d3b7a63cd67923af  alpaca.tar.xz
1bbb33eda2094f662d982cad045033541a5fb22e850359883fa3decb5a0d81d2  alphabay.tar.xz
7a61ae8945322455f9b6d0afdad2751847f9a294b951920ea6cccaa8f3b06d86  amazondark.tar.xz
19e634813d8038474460d72e0c5311a7d97a9a2e9e9089eab32a719cf4a0c377  anarchia.tar.xz
8da899bae2e51384afa8d4f839a45371a1b1c5b22a52685f698aced1dba5adbd  andromeda-forums.tar.xz
0c95881e291bde995dc33ae8ee516ca7c8b200cb8dd3b967f8dc62ec5a36b6b2  andromeda.tar.xz
3466f8f9637aab4f2d74ef9c242be7aeff08d5adfadcffe7ca69ce58392a62a9  area51.tar.xz
d9f4f00dba4a44cc7bb45b19d9967046be56b83328c0149697cdf44862438ef2  armory.tar.xz
d9e887e1370f690724e9a178287baf5c85e5e8a900e9e9dae019b795e2afdb6e  assassinationmarket.tar.xz
c959b430f7aef932d26fe389498c6f4d3d7d02421e9d05c204803b009317869b  atlantis-20130921-christin.tar.xz
e1539816b1318badf183152960783697f234ce6c972e90ed2830b119d620313a  blackbankmarket-forums.tar.xz
c9e4940b16078ad2982a55c4c1221054ad3b6a2cac99517d55fc24063a71efdd  blackbankmarket.tar.xz
cbb17ccd867d242ce571ea692a4672474c8330679d3a41e2fff7ebaa511ffd58  blackgoblin.tar.xz
f68f7bb73b47161d8d0499eb062ddd8b4f7b267cad9b2c9179b3a6d309ac9d2b  blackmarketreloaded-20131017-userlist.sql.xz
eed272069f2f057dc6894bbb078041c4bf64db3936a1218cf9f9db9c42518839  blackmarketreloaded-20131225-feedback-wousd.sql.xz
6b0a07ea3cbf67cd60c743a52cdf0427a3e4e587655e3950a75c48fad2f57085  blackmarketreloaded-elpresidente.tar.xz
63d95bc6baa947842247084f0332e8e5ccc465ad112df2fe4d88e1a024aeb5fc  blackmarketreloaded-forums.tar.xz
84598eccbc428ce0325327618f2d7566e55ab799f46e030a1c5b8295e0397fd0  blackservicesmarket.tar.xz
9d0f068823a37eb405b2bf6014ba3051a6cddfb78997111ae1a0c7507c60dd3e  bloomsfield.tar.xz
a4477cf586ff6b18df649e5bfb47d825f2c604c3913b934c235eafa514d0025b  bluesky.tar.xz
8e9b225be42d4f3cff9f835e7f24ba414a6d72e3131d77655f3fc7d05c3b6208  breakingbad.tar.xz
9bb37c2f8b68730b02d38ddf3be04154384f2c79a70505a3324fb8b973e4553c  bungee54-forums.tar.xz
78f5599807f5adc1a068cb86f8a8c7ad194d67d28ef5f451076a40a8587f1776  bungee54.tar.xz
9afedc1135e8a96a61974fb663eaaabef2476bafbc4193dc9f6744402573c98c  buyitnow.tar.xz
f9559a82359cc33f9e9b093d5aa7a6d8b4deebb39aa13841c2fb91ea6f6fdac5  cannabisroad2-forums.tar.xz
db133bef60e5c338757af23809175a8f64a9b4ca1dbebcbf3d8930af590a924a  cannabisroad2.tar.xz
9fca953f118c80f6e61264b513872404ab67b51e06e544bba35284b1fcf8defd  cannabisroad3-forums.tar.xz
173d4f60232941b18a5cdef0c04d45a678fd1f9c4ff0a4a1158266cd1f15c4fa  cannabisroad3.tar.xz
5feeb4f56b4b2c0ab058e45d82543588ec09386f50a3663af53109abb72d66c6  cannabisroad.tar.xz
e0b5355ac6fc07b53dd6ae6767783462173d0e5a62f77b3ca23b699d5f59ce25  cantina.tar.xz
a2db7e54af153958d9d0bac0bf4088ff371e28c7e5510e5fae6b850af88dda8f  cloudnine.tar.xz
9010bcfd779f01508075d341e278dbd412c2350d9fba41bb96a1345494956b40  cryptomarket.tar.xz
66d0236a256059df1ae4f0c6da5e7ded59f83f4534e2293c576575ad0191262e  cryuserv.tar.xz
1dd482381d3a4ff8b30c4750696f1de1fbceb19ce29061ad39f5ce33092239f3  darkbay-forums.tar.xz
366e30bdb6d84e6cbe5d54909d2f49a7f95e0f232ecd886ea53e729f479104e0  darkbay.tar.xz
d7f666e3fd244c299621c6fb7beb20111690e4e7c8786161f1534c23c7836d51  darklist.tar.xz
c6d2478c2a0f860c4b1e8507a5925f699ee39edf8dead1df2cec5d0d94b51af2  darknetheroes-forums.tar.xz
1197eae4c7cb83ed97aa5374365a26b67beea75bf053a9927b2e8948393fe58d  darknetheroes.tar.xz
623ff7d3509727be5936f27ab95cd2b40432f25b0f07e20df7062e5e2cd55217  darknetnation.tar.xz
23e4932551b2a56c12d151d2f14140d5c9a7c25407b766b34d48456c5dbab589  dbay.tar.xz
f8b3cd5c861e7c32147ad720538728f113bcda0f41760ef7475ffbaf26037490  deepzon.tar.xz
2199f5062ad587d355ed683b894ada4dd1529ec50c5f5761b523cdaff9c20b5c  diabolus-cminfoleak-20150220-20150311.tar.xz
f1f6df5855287def19443db64082aa1c7df507991a6968dca6f5f097b024e253  diabolus-forums.tar.xz
42d1a476d9eb6b9b4807789ba08c5791054d41f3d6b9e7506a78a309603bad78  diabolus.tar.xz
ddeed8ce25ef813814522bffe2224f390c84dcdca4dcd0c3023b49d0a63a8b5a  dnstats-20150712.sql.xz
649e311c427398006bf390f7827fe3534026c730a905766cb9f3e78bad82b520  documents.tar.xz
2f2523f4125e64acaa86ebacb8fe2f08fc640608aabc95d747e9319bf9446e12  dogeroad-forums.tar.xz
78079f03495ba405a04860fb546421780f9bc1cdcf06025e7abd29033f77c450  dogeroad.tar.xz
768482dd0aae12fab023497cda437fd290657ac1e9df29a6b65f1b142d1ce8af  dreammarket.tar.xz
229373106b35aa6d72a71f7dc48e90d1da47647cc58348ee0cb768a3926294c4  drugslist.tar.xz
f8a324d215858918d781436a09d51bfaa88c2b9bd59ef6af4a75f52c81891a6c  eastindiacompany.tar.xz
23449de611a42899bcb27db8186d194f7b805ee7e55034ec5ab17adee226aecd  evolution-forums-2014093020141016-rasmusandersen.tar.xz
109eb980c11ed37b29321f6403cb5e95614f3c44525a549164d95d0a52eb94cf  evolution-forums.tar.xz
a6a0ccd588635903f1e914390f36bb9a56f562d37b9e92d6e58dac6364b35b8a  evolution.tar.xz
0b2e5eac28bad63ca832aeeebb8a759dec21bbf2b52eb5f816dc010ab5a825f3  freebay.tar.xz
336c43eb0794174bb8c58cb8b018a8e019a4dd1719a298051b0c0e4ba04a7109  freedommarketplace.tar.xz
61f2037e6245d2e0a23f87df142ff53c0736da26844a3a3f7d869fdd1b835202  freemarket.tar.xz
af4dd8003b015519677c802cc3c19f0910cb79541876be0be719e0c176fe7f5e  galaxy.tar.xz
0d963a63009ef5b581ce705555a608997cfc7220971a26236d8f12b6268c224c  gobotal-20140818-20141102.tar.xz
0cecd5e78416328caf06614ee6a8fabee0d91b8aecddd9ca2d67f059ff7497d6  grams.tar.xz
2dccb3df553b89dfceb5ba4930269ffff4fcd39dc6c876ca6cfc9e85c98bda9a  grandtrunk.tar.xz
2fe55a93c6c7b69b40a5bfe1c1dcd7c0cc4601045696870f1b4dad460c93ea70  greyroad-forums.tar.xz
419e97c0c28784e6077f296746bf2ae5b4899cc0fef2756108c3b5c3d5ed9b13  greyroad.tar.xz
d7624f290f63642d3d875d0b94baf84af89cd63e2abab57c1889bf8d18883596  havanaabsolem-forums.tar.xz
94bafe76779807cdf7cc86d0534da64155b22e40db79f1bb801e865becd44fc6  havanaabsolem.tar.xz
32475d62c6ff9cce00063b6473576782a2941bf1dc2e05a0f9a6bc9880ed91c3  haven.tar.xz
b69715d148fa02e87af8143d36152f4deda57b39f85fe4da47e8090e5e93c348  horizon.tar.xz
b06b7f272934b661920eae5ba9cc3ac8480c8e94ca86d7ab039988cdbf348f2a  hydra-forums.tar.xz
0cf4eda89b71d17a9a539599053e06f4fed4322c0ea306edb6e30c950ab0d16b  hydra.tar.xz
cebec4d92f705475a61ab0fe66c905d509c737139276e96c4c8826539bdd2e07  ironclad.tar.xz
deb71f9e282bbc477c16c922ea8731ecc8817244808619fe881c22467df1d213  kingdom-forums.tar.xz
466772600b49a37d6f5078c1534d889f0b3d3d7ccb165228292e1121217395fd  kiss-forums.tar.xz
74436c0b38dab5007ad212e5c8bb7f1d67708fbdfbbaf6488a80ea637cdcd912  kiss.tar.xz
73ed19cbc40d0d313cf91ed68c7c8f931438238605076bea95c6db7e41a382bd  middleearth.tar.xz
69e783616806f90715b3a63b8f8623ca7ea83f81a48b71e0fadbfa85dfca214f  modafinil.tar.xz
fc29a84ba388a0bf7aa7c27437ea2e53462bfdb527f00c45958b2d15a43237ef  mrniceguy2.tar.xz
796fa38de4eae84797ce07c30a158123b61224dffdb6e94dfd5be39f8a96a187  mrniceguy-forums.tar.xz
146f2ae90fd4fa25932f43596e621065204a07ca5b8149d4e6af142abea32597  mtgox-2011-usernamepasswordleak.csv.xz
0d4136f8e59a4cedfbfac30da33a846d42ed1c9e6e1af8ed030be8ac42e42522  mtgox-20140309-leak.tar.xz
e22b5c83f04ac244e4e77bad4e91588642373a371b3b5606c311a5021bd2eba2  nucleus-forums.tar.xz
87fb7a67bfd55f25f882fbf10e10c82bf2872721109f47728192b5be0e830252  nucleus.tar.xz
ff975d6dc3c91c5b2fd42a86c54acecfed17616dcd80ba5a320ff4b4df2e89fd  onionshop.tar.xz
1b95c06289b081c1dc674dc5d4e055f61fd1609b8a75d5a65a51134407639c11  outlawmarket-forums.tar.xz
4d7d1c24197c89252d515e35ef1bc3c80543180e952ed3e6aae821eb48d17d4c  outlawmarket.tar.xz
11327c8c1915e802cd6083e590217e8e93b19767c9453fc62291e24b96a0a420  oxygen.tar.xz
5355211f6e1b8a338115ef10b2c8498af3b4ee494405b51147f1ffe27645d7b5  panacea-forums.tar.xz
58a76cba9c7ca06c4d92ce03bb39bddf24f15dabeee508f2004f0158bf1aca70  panacea.tar.xz
ed17677aa7269d725cdd81fc1832655a76b3ab701a0ca356b1182443622bedd7  pandora-elpresidente.tar.xz
9f9de82834b46973a5712a6b1dcabe3cb2af1b3c42348d3f2ab4534b59f64dc6  pandora-forums-20140421-whom-astorposts.tar.xz
29bb6c5add500b077b3545559871eda0515887f8847380f1024072ce6cc785aa  pandora-forums.tar.xz
d6e00fb115cecb5739e72c994243edf3199a7b2c9524ebe1e55983bcd2dbc894  pandora.tar.xz
0dfcfdac5d359b508efae9c50cb861f5403924e047de00831db758841a469bfa  pedofunding.tar.xz
427bc78c1e466a7bdc7f0b667d125aced3de76da7bfd8fed5fce564f44421372  pigeon-forums.tar.xz
6fe6fd24b0b604ec70b9e56610743f3bdf91683d24e6ade3a149ecd61b7b787f  pigeon.tar.xz
bd634bf2b2943fb1d01c548f1d731d86c8344d319b799a03a9197874e8e01772  piratemarket.tar.xz
f8dbee89392ebced3a529a972e19c5146aaa3cfe8ce9d25005f538d41b47c2ed  poseidon.tar.xz
71b44fc678bebb8122ddfdba02e2ef80335f72eaf49b4f11ef3204ee7f29ec35  projectblackflag-20131103-anonymous-logsdump.tar.xz
0000462319ea6467b0a25f070f659124966518da3adce1a0fa92d81a84a24e59  projectblackflag-forums.tar.xz
b2ec62fbe54b8148f7e6e7738b84d0d7d45c6b7a91b951494a9a8ab20769e24b  revolver-forums.tar.xz
4f8573bded758c065f86c1eae189d69c1ad622fb6558d10d4aef780e699e09c2  sheep-elpresidente.tar.xz
073829fc8ae4fe9e6920b2c3232bc253ebe6c877b29264a569651e5d76c3b191  sheep.tar.xz
4099f3d49d74d8828b12d8ff532979531c5ca31092985457e93f5f5e9fafbdc1  silkroad1-20111103-delyankratunov.tar.xz
57b641200c30bf6a801fe2faf462d507fcc99c678567943f25af9d0c51970879  silkroad1-20120722-vanbuskirk.docx
59e72f95201726cc46d9680f97a53f44c45f242b57a96567916c4cb76a863d5e  silkroad1-20120723-christin-censored.tar.xz
da8726427d1b13f850a9647a34757ee95be000c036a5ec370e8f43b01fde6609  silkroad1-20130703-anonymous.tar.xz
a3fe8ec72186e7ec02fe206f92616688fae07b756f06a555bd8f306a92b0451b  silkroad1-20130915-aldridgehetu.tar.xz
12876b0783fb928a9c982dff048155fae331b174e08847e66a3100a9f74c9369  silkroad1-forums-20130703-anonymous.tar.xz
5533a90285c0d072d62ebf681cfe717987dfe595f13b96e1e8dc9ae1ed7274ab  silkroad1-forums-20131103-gwernrasmusandersen.tar.xz
3a28097c243843cc69d365b1c6456075679bfa09cd3a50daa6105a0c7f4df837  silkroad1-forums-anonymous.tar.xz
37db1b2eab69923e22cb0d2ee65426152cb11ab09d92d1d6013a2fe7f20aa7d0  silkroad1-forums-stexo.tar.xz
eac0013182b996b4a77f446a28ffabd74f23ea0fa32eeaa6f3bc499081c372c8  silkroad1-forums.tar.xz
ab1ffac3b85b9cbb2d7ff80ed28a1899561f945758196ba3976dbb2e5b8b4c21  silkroad1-vendorprofiles-stexo.tar.xz
2df744013fedfdacfd349472e05981316dbf392ccb56e627ff6d6f09b4ad7a8a  silkroad1-wiki.tar.xz
1c8e643eade9750b39485c5e101f65d2c12ec977cb7b681cd8df064eccf4c0e7  silkroad2-20140129-sohhlz-vendors.tar.xz
3381cd4305c4cd909aa86cf218a1022e6be5ed227d6eb728603c41b9956c7a28  silkroad2-20140927-daryllau.tar.xz
7367dc56f15f61212d8567033a4d3a9468622e05f86d38607a70d5686164648a  silkroad2-forums-20140419-whom-astorposts.tar.xz
0900093d7100b4faf983707b4b1e0ec1fae3c4b18270eaa8eedfe4f8b69a6e23  silkroad2-forums-2014093020141016-rasmusandersen.tar.xz
a473132cb8eec64aea2066628a24628a0c1eb38c195c9945c700dd19f1f972f2  silkroad2-forums.tar.xz
2abc793c7fdfce31d375db11307b66aa69cb91f4c684408840d546bf4e61e41b  silkroad2.tar.xz
3384789112185d81544dcad5bc69967cd44b097b7a772da48f5a1226b43155de  silkroadreloaded.tar.xz
ed9d47ecc9afce0f541386471da9894c436833b89da06663ffbc5ab6de2beacf  silkstreet.tar.xz
7e254452405543c27ee47c0bf6a455fe34443a6fa335a904e086fef61cf6f330  simplybear.tar.xz
80c759f67a5eac57b6345417dff1181690a80ecb965a14ce812ab79d315f2f2d  tcf.tar.xz
6f0775201cb379bb0845c60fde22e66b8aa7d5319d6046987202cdc9065b0591  theblackboxmarket.tar.xz
c25c1f2b35d1cf1f38f1f009b40d559f5a0aaf484248d98aed7b9942fade20a8  thecave.tar.xz
078cc6e61cb37c56f671b6d87ca243e885c2a37a17645d73d26c01e56b28afe4  thehub-forums-20140420-whom-astorposts.tar.xz
5620dae0fac58b30bff4efbf116ce9674d071c3d43fe7cef2f5f84c2950b4182  thehub-forums.tar.xz
c542fed2541d059c466d0b9dc402465952a778b1ef584a3af73e7ad34d953f7e  themajesticgarden-forums.tar.xz
a8a57924768c5f7ad4062fe0b6931722a078caab91b65a515b554817b2e4c1dc  themajesticgarden.tar.xz
8deee8650c55fbd4cfb8366a4f8b5e8a5370b525f676769de34f81a8864e92d2  themarketplace.tar.xz
420889ca017ac87c92a0ff774d21dc79c3abc1958c8dee0dcc11e1af59fd680d  therealdeal-forums.tar.xz
b1ee23d727b30c486c3d197212ac91ac16f18b78b30ba5346854bedf81e6b821  therealdeal.tar.xz
70cf9c9a75815e9a514d4a5eb69aef77df862f3c8e36aff19feed8dae7c1e1cc  tochka.tar.xz
32acbc1289525785c12f179a7da9ce76a838e5a13a4dbaa6fb16c3f1870f9d98  tom-forums.tar.xz
3f62941a988c166ebcec9c788069de1d30a3c365f0b1da1921d342c8a4df3a35  tom.tar.xz
6c50bd480914e0c257b6e85a3e22a087e0e058614d465f7269e2ebd1f867a35a  topix2.tar.xz
fee6a7cd032648bebaae7752045bcd64c0a069c0abd311c53686323103fe7ede  torbay.tar.xz
76fdc6da85a4d697e2e5ed5b9c3d608c5d1ac33a0831fd0701cfd0c6c922e9db  torbazaar-forums.tar.xz
5b9b457c2e541fc618461b69c14511b03fff886daed25ba1e0cb49a89c5b749c  torbazaar.tar.xz
0f3c3a34496feeb44f258e07ee46704a38f856e975e394bcf689e03a18d263ca  torescrow-forums.tar.xz
7e4bf1ef60826367375ab419b068ce1b61daf231cda407594f595ec3bffc6d50  torescrow.tar.xz
1b911a07423900ee4ef9ff71e9d1f4752bfa89ad9c473b760263314f56c7a021  tormarket-20131213-dpr2-dbdump.mht
e229859ffa92bb7c142d2d54317d4b571e48dcc030d412fc93489a3f5aaa9faa  tormarket-elpresidente.tar.xz
55b50e6e9283df50e68d1843db0d07360cc0e6c7d2d032dc00de2c04a00cd489  tormarket.tar.xz
f81a11e6dd8779a4bf077f9bc833740536ed202d2dca106ab5122d758784bf74  tortuga1-forums.tar.xz
15c7d2ad0b525a9f3ae417dc63a670698204ac755a28bd98f104b0b240f3a4fd  tortuga2.tar.xz
0bb2324c424faa0481a3ca5b4004e57493eacfb7a521a7018edb40c3b467037b  undergroundmarket-forums.tar.xz
2153d48e75b60942cb7287a06b93c43b2968fb175af7b4f82fff59577674e9f6  undergroundmarket.tar.xz
13bb5eda0762a41aecc74caf3f3a527035b0015ea71019ba4d2d2363aeaf86d3  unitech.tar.xz
2811a120a4db56907498b2758b0b5d8b2d43c2167a40b2bf0c6e432ba383ff55  utopia-forums.tar.xz
c64666bf5ea4218f7b69d366243ce13a1c8fc21a68d4e24a6ac8c7c3d8bf6908  utopia.tar.xz
9278f2ed7191642cf736bc4dc88c2ccbe7c0b1af6cc6e6ffcb283263a4aef729  vault43.tar.xz
8087f7b4a7781ffc634d0baa2ac4a7cec7b7b1bd5a619f89cb43d49faae002b7  whiterabbit.tar.xz
dc64656700ad46505bd02412d7af5a04d60aba138c713720a00d80cc4bd20000  zanzibarspice.tar.xz


Link

كود:

http://www.gwern.net/Black-market%20archives

:)


الساعة الآن 03:28 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.